President
Ms Indranee Rajah

Vice Presidents
Mr Shekaran Krishnan
Mr K V Rao

Secretary
Mr Sarjit Singh

Treasurer
Mr R Subramaniam Iyer