President
Ms Indranee Rajah

Vice Presidents
Mr Viswa Sadasivan
Mr Shabbir Haasanbhai

Secretary
Mr Sarjit Singh

Treasurer
Mr Shekaran Krishnan